Prevence násilí od třetí strany v Praze

Projekt Prevence násilí od třetí strany v Praze je podporován Norskými fondy prostřednictvím Fondu pro důstojnou práci a tripartitní dialog.

Realizátorem projektu je Unie zaměstnavatelských svazů ČR – centrum rozvojových aktivit, českým partnerem je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a norským partnerem The Norwegian Association of Local and Regional Authorities.

Tento projekt je reakcí na stále rostoucí počet případů násilí proti zaměstnancům pracujícím ve zdravotnictví a v sociálních službách v Praze ze strany pacientů/klientů nebo jejich rodinných příslušníků (tzv. třetí strany). Oběti útoku často končí v pracovní neschopnosti, čelí dlouhodobým psychickým problémům nebo dokonce opouští tuto práci a jdou dělat něco jiného.

To znamená ztrátu i pro jejich zaměstnavatele, neboť zaměstnanec, který je pod psychickým tlakem, často neposkytuje službu v potřebné kvalitě nebo, v případě pracovní neschopnosti, musí být za něj urychleně hledána náhrada. Také hrozí náhrada škody způsobená nekvalitě poskytnutou službou.
Tento problém je uznán i evropskými sociálními partnery, kdy zaměstnavatelé a odbory podepsaly společný postup při řešení násilí od třetí strany.

Cílem projektu je připravit zaměstnance pražských organizací, poskytujících zdravotnické a sociální služby, na prevenci vzniku konfliktů s třetí stranou, a pokud k nim dojde, umět co nejlépe tyto situace řešit. Dílčím cílem je i vytvoření institucionální podpory pro udržení výstupů projektu na základě lepšího sociálního dialogu, důstojné práce a zlepšení bezpečí na pracovištích. Absolventi kurzu obdrží certifikát, který bude prospěšný pro jejich profesní růst.

K dosažení těchto cílů přispějí zkušenosti získané v předchozím projektu "Posilování sociálního dialogu s důrazem na řešení krizových situací násilí na pracovištích, zejména ve zdravotnictví a v sociálních službách", který se zabýval stejnou problematikou, avšak na celostátní úrovni (s výjimkou hlavního města Prahy). Výstupy z tohoto předchozího projektu (vyškolení lektoři, metodika tréninku a zakoupená výpočetní technika) jsou využity v novém projektu, přičemž obsah a metodika výuky budou aktualizovány i na základě zkušeností norského partnera.

Projekt bude realizován ve spolupráci zaměstnavatelů a odborů s cílem zlepšit sociální dialog prostřednictvím lepší komunikace, vzájemného porozumění a uplatnění principu win-win a přispět tak ke zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01. Projektové řízení

KA 02. Nalezení dobré praxe v Norsku a ČR
Toto bude řešeno prostřednictvím výměny zkušeností mezi odborníky z Norska a ČR během studijních cest do Osla a do Prahy, kde budou prezentovány příklady dobré praxe z řešení případů násilí od 3. strany. Materiály z obou cest jsou uvedeny v záložce dokumenty.

KA 03. Aktualizace výcvikového kurzu a jeho národní akreditace
Kurz bude aktualizován vybranými lektory v souladu s dobrou praxí a osvědčenými postupy. Poté bude požádáno o akreditaci kurzu na OSZSP a MPSV.

KA 04. Proškolení zaměstnanců
Školení zaměstnanců bude realizováno v 5denním kurzu, který bude součástí systému dalšího profesního vzdělávání. Jednotlivé běhy kurzu budou buď „realizované na míru“ pro jednotlivé organizace (minimální účast 20 osob z jedné organizace) nebo otevřené pro menší organizace. Z rozpočtu projektu bude zakoupená didaktická technika - notebook a datový projektor.
Obsah kurzu: Současný stav výskytu násilí od 3. strany; příčiny, formy a druhy násilí na pracovištích ve zdravotnictví a v sociálních službách; psychologické aspekty násilí; viktimologie; právní minimum pro zaměstnance; základy osobní sebeobrany; preventivní opatření na pracovištích.

KA 05. Ustavení preventivních týmů
Bude poskytnuta technická a metodická podpora pro zřízení a činnost 4 preventivních týmů.
K tomu bude využita webová stránka projektu s potřebnými návody a informacemi pro preventivní týmy (doporučené publikace, příklady dobré praxe, kontakty na koordinátory týmů, doporučená metodika, atd.).

KA 06. Mezinárodní konference
Jednodenní konference za účasti cílové skupiny, představitelů dotčených institucí (MZ, MPSV, OSZSP, ČMKOS, KZPS, UZS), českých a norských odborníků a odborné veřejnosti.

Celkový rozpočet projektu 219.972 EUR, z toho 199.972 EUR je grant z Norských fondů a 20.000 EUR tvoří kofinancování.

 

 

telefon: +420 272 661 082 | fax: +420 271 960 962 | e-mail: info@uzs.cz © 2007 Unie zaměstnavatelských svazů ČR